ಇಂದು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಞಂಪಾರ ರಾತೀಬ್: ರಾಫೀ ಅಹ್ಸನಿ ಪ್ರಭಾಷಣ

ಆದೂರು:ಅಸೈಯ್ಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಙಳ್ ಆದೂರು ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ‘ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಞಂಪಾರ,ಆದೂರು ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಖಾಫಿಯ್ಯ ರಾತೀಬ್ ಆಗಸ್ಟ್-2(ಇಂದು)ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್ ಬಳಿಕ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಞಪಾರಂ ,ಆದೂರು ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸೈಯ್ಯದ್ ಆಶ್ರಫ್ ತಙಳ್ ಆದೂರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಭಾಷಣಗಾರ ರಾಫಿ ಅಹ್ಸನಿ,ಕಾಂತಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಗೈಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

One thought on “ಇಂದು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಞಂಪಾರ ರಾತೀಬ್: ರಾಫೀ ಅಹ್ಸನಿ ಪ್ರಭಾಷಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!