ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಳ್’ಹರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ

ಮಂಜೇಶ್ವರ: ಮಳ್ಹರ್ ಇನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದಅವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಸ್ಮಾಟ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಿತು.ಮಳ್ಹರ್ ಮಾನೇಜರ್ ಹಸನ್ ಮಳ್ ಹರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹನ ಗೈದರು.ಸಯ್ಯಿದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಿದ್ದೀಖಿ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಮಂಬುರಂ ದುಆ ಗೈದರು.ನಂತರ ಮಳ್ ಹರ್ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸುಹೈಲ್ ಕನ್ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನ್ ಬೊಳ್ಮಾರ್ ದನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!